Flóra v Dánsku

Původní lesní porosty byly zcela vymýceny v předchozích staletích, v současnosti pokrývají zhruba 10 % Dánska nově zalesněné plochy a cca 8 % tvoří rašeliniště a slatiniště. Většina krajiny je využívána pro rozvinuté zemědělství a pouze okolo pobřeží se zachovala původní flóra. V současnosti roste v Dánsku okolo 1500 druhů rostlin, keřů a stromů.

Flóra Jutského poloostrova

Pro Jutsko jsou typická rašeliniště a slatiniště. Tyto mokřadní oblasti  hostí řadu vlhkomilných trav a bylin, včetně vzácných orchidejí. Lesy jsou tvořeny především nově vysázenými buky, duby a borovicemi, původní lesní porosty byly zcela zničeny a současné lesy byly nově vysazeny v průběhu 20. století. V pobřežních oblastech jsou stromy také vysazovány jako větrolamy. Významným biotopem je také suchomilná vegetace dun u pobřeží a vřesoviště, která jsou tvořena zejména vřesem, vřesovci a hlodášem.

Zemědělská krajina tvoří přibližně 60 % veškeré rozlohy Dánska, mezi pěstované druhy patří zejména obilí, řepka, brambory a další obvyklé druhy. Nově jsou snahy o obnovení některých přírodních biotopů, aby se intenzivně využívané zemědělské oblasti rozbily do menších celků.

Flóra Grónska a Faerských ostrovů

Severské oblasti nejsou příliš vhodné pro větší rostliny, proto se na Faerských ostrovech setkáme pouze s travnatými porosty a vzácněji s keři. Hojné jsou také různé druhy lišejníků, mechů a severských bylin. Stromy se vyskytují především v blízkosti lidských obydlí. Grónsko je již zcela pod vlivem polárního klimatu a v oblastech bez souvislého zalednění se vyskytuje typická tundra. Porost tvoří zejména různé druhy keřovitých brusinek, vrb, bříz, vlochyní, mechů, lišejníků a řady polárních bylin. Na jihu Grónska se podařilo pěstovat i některé druhy zeleniny, ale vegetační období je velmi krátké.