Historie Švédska

Dějiny Švédska začínají již před téměř 12 tisíci lety, kdy do čerstvě odledněných území dorazili první osadníci. Po přelomu letopočtu začalo období bezmála dvou tisíciletí výbojů, které přinesly řadu majetkových i územních zisků. Nakonec však Švédské království o většinu historických držav přišlo a v 19. století se stalo přísně neutrálním, což dodržuje dodnes. Stále se však jedná o ekonomicky i sociálně výjimečně vyspělou zemi.

První osídlení

První obyvatelé se na území dnešního Švédska objevili přibližně před 12 tisíci lety, po skončení poslední doby ledové. V té době byl ještě sever země pod trvalým zaledněním a zbytek tvořila tundra, trvalo další tisíce let, než došlo k oteplení a trvalému zalesnění. Z období 5000 až 500 let před naším letopočtem pochází řada petroglyfů, většinou se zvířecími a sociálními motivy. První snahy o trvalejší zemědělství pochází z doby okolo 3000 let před naším letopočtem.

Údaje mezi přelomem letopočtu a 8. stoletím jsou značně neúplné. Na území Švédska zřejmě existovaly první království už několik století před naším letopočtem, z 2. století pochází zmínky o runovém písmu. Švédové také zjevně obchodovali s Římskou říší a už v prvních stoletích byli známí silným loďstvem.

Období Vikingů

Vikingské období probíhalo ve Švédsku zejména mezi 8. až 11. stoletím. Zatímco Dánové a Norové se zaměřovali na expanzi na jih a na západ, Švédové se rozpínali především na východ. Na rozdíl od svých severských sousedů však více obchodovali a o něco méně plenili. Pronikli daleko do vnitrozemí současného Ruska a putovali na jih na Krym, do Řecka a do Byzantské říše, podle některých pramenů dosáhli až Bagdádu. Vikingové založili osídlení v městech Novgorod a Kiev, ze kterých později vzešlo Rusko, Ukrajina a Bělorusko. Na počátku období Vikingů bylo Švédsko shlukem malých království, teprve v 9. století došlo na významnější sjednocování. Prvním nesporným králem Švédska byl Erik Vítězný (970-994), jeho nástupce byl Olaf Skötkonung, který byl prvním křesťanským králem.

Křesťanství

Nástup křesťanství se částečně kryje již s obdobím Vikingů, první pozůstatky křesťanských tradic jsou známy již z 8. století. Ve Švédsku působili misionáři z Irska i Svaté říše římské, ale jejich úspěchy byly až do konce 10. století vždy pouze krátkodobé. Ještě na sklonku 11. století byli někteří králové věrni pohanským tradicím a přestože byla většina Švédska křesťanská, zejména severní oblasti a území okolo Uppsaly zůstávalo dlouho pohanské. Církev také podléhala arcibiskupům z Brém a teprve ve 12. století se osamostatnila pod vedením arcibiskupa z Uppsaly. Ve 12. století také zřejmě proběhla legendární první křížová výprava na území dnešního Finska, kterou vedl arcibiskup z Uppsaly a král Erik Svatý.

Středověk a Kalmarská unie

Švédsko neexistovalo jako jednotné království ani v průběhu 12. století, sjednocení hlavních částí Svealand a Götaland se připisuje Jarlu Birgerovi, který fakticky vládl v letech 1248 – 1266. Birger je také zakladatelem Stockholmu a autorem prvních zákoníků. Již v roce 1240 také vedl druhou křížovou výpravu do Finska, které se stalo součástí Švédska až do roku 1809. Ve 12. století vznikly první základy šlechty a feudálního systému, který se potom dále rozvíjel ve 14. století. V letech 1319 až 1365 vládl Švédsku a také Norsku král Magnus, který byl synem švédského vévody a norské princezny, ale nakonec ztratil vládu nad oběma královstvími. Ve Švédsku nastoupil na trůn jeho synovec Albert, který byl později na žádost samotných Švédů odstaven a vládu převzala dánská královna Margareta I. – tak vznikla Kalmarská unie. Ve své původní podobě však trvala jen do roku 1434, kdy se odtrhlo Švédsko, a na počátku 16. století již přetrvávaly pouze zbytky spojenectví mezi Dánskem a Norskem.

Reformy

Ve Švédsku se střídala řada králů, mnoho z nich nastoupilo na trůn ve velmi nízkém věku a fakticky vládli regenti. Král Christian II. se ujal moci silou a roku 1520 nařídil masakr šlechty ve Stockholmu. Následné politické spory a odpor šlechty vynesly na trůn 6. června 1523 Gustava Vasu, který fakticky zahájil éru moderního Švédska. Krátce po jeho nástupu na trůn se Švédsko stalo protestantskou zemí a katolíci se ocitli v menšině. Dalším významným krokem bylo silné omezení obchodního a námořního monopolu Hanzy, kterou ovládali především Němci, a připravovala Švédsko o nemalé prostředky na daních a zisk z obchodu.

Vzestup a pád mocnosti

Na počátku 17. století se Švédsko postupně stalo významnou mocností pod vládou krále Gustava Adolfa. Během třicetileté války (1618 - 1648) Švédové napadli řadu států a zvládli dobýt a poničit přibližně třetinu všech hradů, obcí a měst v Německu. Jejich nájezdy se nevyhnuly ani České republice a dodnes je řada českých památek ve Švédsku. Švédsko získalo území na úkor Německa, Dánska, Ruska, Polska i dnešních pobaltských států, o část z nich ale zase přišlo.

Zbytky Kalmarské unie také ovládaly jih Švédska a tím i celý přístup do Skandinávie a Baltského moře. To se Švédsku pochopitelně nelíbilo a po dlouhodobém zvyšování poplatků nečekaně zaútočilo a roku 1644 v bitvě u Femernu rozdrtila švédská a holandská flotila dánské loďstvo. Konflikt pokračoval další dvě desetiletí a nakonec se do něj vložila i Habsburská monarchie. Nakonec vše skončilo Kodaňskou úmluvou, která stanovila hranice států téměř v současné podobě. Švédové získali svou stranu průlivu a tím skončila dánská nadvláda.

V průběhu 17. století probíhala téměř neustálá válka Švédska s pobaltskými státy a Polskem. Na počátku 18. století porazil Karel XII. Ruskou armádu v bitvě u Narvy (1700), ale místo postupu na Rusko zaútočil na Polsko a v bitvě u Kliszova (1702) rozdrtil Polsko-Saskou armádu. Následně se rozhodl pokračovat ve válce s Ruskem, to se mu ale stalo osudným a roku 1707 v bitvě u Poltavy utrpěl drtivou porážku, která znamenala konec švédské nadvlády.

Během 18. století postupně upadal vliv Švédska jako mocnosti, invaze do Norska se nezdařila a většina území mimo Skandinávii se odtrhla. Významnou ranou bylo zejména odpojení Finska v roce 1809, které se stalo suverénním územím pod nadvládou Ruska. Během napoleonských válek se Švédsko postavilo proti Francii a díky tomu nakonec v rámci dohody z Kielu získalo nadvládu nad Norskem, výměnou za některá území na severu Německa.

Populační exploze a industrializace

Během 19. století došlo k velmi významné modernizaci Švédska a také k velmi výrazné populační explozi. Došlo k výraznému zmodernizování a rozšíření zemědělství, například k pěstování brambor. K industrializaci došlo zejména v druhé polovině 19. století, v tomto období také velké množství Švédů emigrovalo do Severní Ameriky. V průběhu 19. století také došlo k založení mnoha unií, spolků a také základů některých politických stran.

Světové války

Na začátku 20. století probíhala výrazná industrializace a mnoho obyvatel se stěhovalo do měst za prací, začaly vznikat první odbory. Nicméně roku 1917 nedošlo k socialistické revoluci a Švédsko se stalo plně parlamentním státem. Během obou válek bylo Švédsko neutrální, i když mělo vliv na průběh II. světové války. Mnoho kritiků má Švédsku za zlé poskytování materiálů a strojního vybavení Německu, na druhou stranu Švédsko poskytovalo významnou materiální podporu také norskému odboji či Finsku. Švédsko také fungovalo jako azylové území pro tisíce uprchlíků (zejména židů) z pobaltských i dalších zemí.

Moderní historie

Po II. světové válce se Švédsko nepřipojilo k žádnému vojenskému uskupení, přestože mělo silné vazby k USA a západním mocnostem. Dodnes zachovává neutralitu a není ani členem NATO. Až do 90. let vládla převážně sociálně-demokratická strana, která měla silnou podporu obyvatel i odborů a firem. V 80. letech během ropné krize bylo Švédsko nuceno provést restrukturalizaci průmyslu. Výrova lodí byla značně omezena a novými nosnými obory se stal dřevozpracující, ocelářský a strojírenský průmysl, které prodělaly výraznou modernizaci. Již od 70. let však postupně narůstaly ekonomické problémy, které vyústily počátkem 90. let k těžké fiskální krizi. Došlo k výraznému útlumu vlivu státu a privatizaci řady firem. Švédové v referendu odhlasovali připojení k EU, ve které jsou členem od 1. ledna 1995.